Chcete pracovat v Marionnaud?

Zpět na hlavní stránku

Informace o zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání u obchodní společnosti DIVA Center s.r.o.

  1. Předmětem zpracování jsou následující osobní údaje: jméno, příjmení, akademické tituly, datum narození, státní příslušnost, adresa bydliště, kontaktní adresa, emailová adresa, telefonní číslo, fotografie (podobizny), jakož příp. i další osobní údaje, bude-li jejich zpracování nezbytné pro naplnění účelu zpracování a vždy v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování v souladu s právními předpisy;
  2. správcem je obchodní společnost DIVA Center s.r.o., IČO: 257 46 961, se sídlem Na křivce 1093/58, Michle, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 66545 (dále také jako „Správce“);
  3. účelem zpracování je možná účast uchazeče ve výběrovém řízení u Správce (přičemž právním základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uchazeč, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy), příp. uzavření a plnění dle pracovní smlouvy, či jiné pracovněprávní dohody, plnění pracovněprávních povinností, jakož i plnění zákonných povinností Správce jako zaměstnavatele v souvislosti s pracovním poměrem, příp. oprávněný zájem Správce;
  4. příjemci osobních údajů jsou případně třetí osoby (zpracovatelé), je-li předání osobních údajů těmto osobám nezbytné pro naplnění účelu zpracování osobních údajů: Friendly s.r.o., se sídlem Thámova 137/16, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 03819141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 238430;
  5. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci;
  6. osobní údaje budou u Správce uloženy po dobu trvání výběrového řízení a následně příp. po dobu trvání pracovní smlouvy, či jiné pracovněprávní dohody, resp. pracovního poměru, jakož i dobu po skončení pracovního poměru nezbytnou k vypořádání vzájemných nároků příp. po dobu stanovenou právním předpisem (archivační povinnost zaměstnavatele);
  7. uchazeč má právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů;
  8. uchazeč má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů;
  9. poskytnutí osobních údajů je požadavkem, na základě kterého se uchazeč může zúčastnit výběrového řízení u správce. V důsledku neposkytnutí nezbytných osobních údajů by nebylo možné zúčastnit se výběrového řízení a následně příp. uzavření a plnění pracovní smlouvy, resp. jiné pracovněprávní dohody.